Ohjelmistokonsultointia

Ohjelmistokonsultointia on monenlaista. Monadilla se sisältää muun muassa seuraavia asioita.

Arkkitehtuurikatselmointi
Arkkitehtuurikatselmointi arvioimme olemassa olevan ohjelmiston arkkitehtuuria ja rakennetta. Kartoitamme miten teknologiavalinnat ja design-ratkaisut tukevat ohjelman nykyistä käyttötarkoitusta. Teemme myös ehdotelman asiakkaalle, miten ohjelmiston arkkitehtuuria tulisi parantaa, että se olisi mahdollisimman ylläpidettävä ja jatkokehitettävä myös tulevaisuudessa.
Toteutuskatselmointi
Toteutuskatselmoinnissa arvioimme olemassa olevan ohjelmiston koodin sisäistä laatua komponentti kerrallaan. Kartoitamme miten kompleksista ja miten yhteen kytkettyä koodi on. Teemme myös ehdotelman asiakkaalle, minkä komponentin koodia tulisi parantaa ja miten sitä tulisi parantaa, että komponentti olisi mahdollisimman ylläpidettävä ja jatkokehitettävä myös tulevaisuudessa.
Prosessikatselmointi
Prosessikatselmoinnissa arvioimme ohjelmistoprojektiryhmän käytössä olevia prosesseja. Kartoitamme projektin työskentelytavat haastattelemalla projektiryhmää ja sidosryhmiä. Kartoituksen avulla selvitämme projektin mahdolliset pullonkaulat ja ongelmatekijät. Teemme myös ehdotelman asiakkaalle, miten prosesseja tulisi viedä eteenpäin, että projektin tuottavuus nousee ja mahdollisilta ongelmilta vältytään.
Alihankkija-arviointi
Alihankkija-arviointi sisältää arkkitehtuurikatselmointia, toteteutuskatselmointia ja prosessikatselmointia olemassa olevaan ohjelmistoalihankintaprojektiin. Tutkimme ja kartoitamme saako teidän yrityksenne parasta mahdollista ohjelmistoalihankintaa parhaaseen mahdolliseen hintaan. Teemme myös ehdotelman, miten teidän kannattaisi jatkossa edetä ohjelmistoalihankinnan suhteen.
Tietokantakonsultointi
Tietokantakonsultoinnissa kartoitamme käytössä olevan tietokannan soveltuvuutta ja tietorakenteen soveltuvuutta olemassa olevan järjestelmän suorituskyvyn kannalta. Tunnistamme tietokannan pullonkaulat ja rakenteelliset ongelmat. Teemme myös ehdotelman, miten tietokantaratkaisut ja tietorakenne tulisi uudistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Tietokantaoptimointi
Tietokantaoptimointi on yleensä seuraava vaihe tietokantakonsultoinnin jälkeen. Tietokantaoptimoinnissa muokkaamme mahdollisuuksien mukaan kannan tietorakennetta, optimoimme kantaa käyttävän ohjelmiston tietokantakyselyjä, indeksoimme tietokantatauluja ja voimme jopa siirtää osan datasta toimimaan toisen tyyppisessä tietokannassa mikäli tietorakenne sitä vaatii.

Ohjelmistokonsultointia moneen lähtöön!

Kuten aiemmin mainittu ohjelmistokonsultointia on moneen lähtöön. Mikäli ylläolevat esimerkit eivät vastaa nykyistä tarvettanne, niin ei hätää. Ole rohkeasti yhteydessä ja selvitämme yhdessä asiantuntijoidemme kanssa ohjelmisto-ongelmanne ja annamme teille käyttöömme kaiken ammattitaitomme.