Eettiset toimintaperiaatteemme

Code of Monad

Pyrimme Monadissa jatkuvasti toimimaan yhä vastuullisemmin. Edellytämme koko henkilöstöämme perehtymään eettisiin toimintaperiaatteisiimme sekä rohkaisemme ilmoittamaan epäkohdista.

Code of Monad

Olemme sitoutuneet toimimaan oikein ja arkeamme ohjaavat niin strategia kuin arvomme. Pienetkin teot ja sanat ovat merkityksellisiä ja vaikuttavat kokonaisuuteen. 

Arvojemme tueksi olemme koostaneet kymmenen kohdan eettiset toimintaperiaatteemme, jotka konkretisoivat arvopohjaamme. Eettisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen ovat arjen tekoja ja valintoja. Kannustamme myös sidosryhmiämme tutustumaan periaatteisiimme. Olemme avoimia palautteelle ja tässäkin asiassa toteutetaan jatkuvan kehittymisen periaatetta. Siten luomme meille kaikille paremman työyhteisön ja toteutamme arvoamme vastuullisuudesta.  

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Tiedostamme, että voimme toiminnallamme edistää ihmisoikeuksien toteutumista, ja velvollisuutemme on puuttua havaitsemiimme loukkauksiin. 

Henkilöstömme tulee kunnioittaa työkavereiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien ihmisoikeuksia. Monad kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien mukaisesti. 

Olemme sitoutuneet toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti, ja odotamme samaa liikekumppaneiltamme. Olemme myös sitoutuneet varmistamaan, että liiketoiminnassamme ei esiinny lapsityövoiman käyttöä, pakkotyötä, ihmiskauppaa tai muunlaista nykyajan orjuutta.

Edellytämme henkilöstömme huomioivan ihmisoikeudet päivittäisessä työssään esimerkiksi seuraavilla alueilla:

  • Työturvallisuus ja -hyvinvointi
  • Oikeudenmukaiset työsuhteen ehdot
  • Syrjinnän ja häirinnän kielto
  • Lapsityövoiman ja pakkotyövoiman käytön kielto
  • Järjestäytymisvapaus ja työehtoneuvottelut
  • Yksityisyyden suoja

Työturvallisuus ja hyvinvointi

Työkykyinen, motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö on yksi menestystekijöistämme. Monadissa työhyvinvointi ja työsuojelu ovat olennainen osa päivittäistä johtamista, jossa ongelmien ennaltaehkäisy on avainasemassa. 

Monad on sitoutunut tarjoamaan turvalliset ja työkykyä tukevat työolot henkilöstölleen. Emme epäröi puuttua epäkohtiin ja ryhtyä korjaaviin toimiin, jos havaitsemme turvallisuutta vaarantavia tilanteita tai käytöstä.

Haluamme henkilöstömme voivan hyvin sekä työssä että vapaa-ajalla. Olemme sitoutuneet edistämään henkilöstömme fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, ja tarjoamme niiden tueksi erilaisia käytäntöjä. Jokainen vastaa kuitenkin itse hyvinvointinsa aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Oikeudenmukaiset työsuhteen ehdot

Monadissa tuetaan kaikkien ammatillista kehittymistä ja menestystä. Edistämme oikeudenmukaista ja
kilpailukykyistä palkkausta houkutellaksemme parhaat osaajat ja sitouttaaksemme heidät. 

Kunnioitamme toiminnassamme kaikkia työsuhteisiin liittyviä oikeuksia, kuten yhdistymisvapautta ja oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen. Emme palkkaa työntekijöitä, jotka eivät ole lainsäädännön mukaan työikäisiä. Kaikilla monadilaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi. 

Syrjinnän kielto ja yhdenvertaiset mahdollisuudet

Kaikkien monadilaisten tulee rakentaa kulttuuria, jossa otetaan toiset huomioon sekä arvostetaan erilaisia näkemyksiä, taustoja, ominaisuuksia ja osaamista. Meille on tärkeää, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet. 

Rekrytointeihin sekä muita työhön liittyviä käytäntöjä sovelletaan tasapuolisesti koko henkilöstöön perustuen työn vaatimuksiin sekä henkilön osaamiseen ja suoriutumiseen.

Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti emmekä hyväksy syrjintää. Odotamme samaa myös liikekumppaneiltamme. 

Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, raskauden, iän, alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteiden, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella eikä muista syistä, kuten osa-aikaisen tai määräaikaisen työsuhteen vuoksi.

Häirinnästä ja sopimattomasta käytöksestä vapaa työympäristö

Olemme kaikki vastuussa positiivisen työilmapiirin luomisesta. Kohtelemme kaikkia asiallisesti, arvostavasti ja kunnioittavasti. Tuemme toisiamme, ja työskentelemme tiiminä.

Emme hyväksy henkilöstöämme, asiakkaitamme tai muita ihmisiä kohtaan minkäänlaista seksuaalista tai muuta häirintää, loukkauksia, kiusaamista, pelottelua, uhkailua, hyväksikäyttöä, fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai muuta sopimatonta käytöstä. Tällainen käytös ei ole koskaan hyväksyttävää. 

Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä ei ole hyväksyttyä missään muodossa: ei sanallisesti, fyysisesti tai visuaalisen materiaalin välityksellä. Häirintä määritellään teon ja sen vaikutuksen mukaan riippumatta sen tarkoituksesta.

Yksityisyyden suoja ja luottamuksellisuus

Monad on sitoutunut suojaamaan ja käsittelemään liiketoimintaan liittyvää luottamuksellista tietoa sekä henkilöstönsä ja sidosryhmiensä henkilötietoja hyvien tietojenkäsittelyperiaatteiden ja lainsäädännön mukaisesti. 

Kunnioitamme kaikkien oikeutta yksityisyyteen. Laitteita sekä sähköpostia, sosiaalista mediaa ja muita viestintäkanavia on käytettävä vastuullisesti ja yhtiön ohjeistuksen mukaisesti. Niitä ei saa käyttää vilpillisiin, loukkaaviin tai laittomiin tarkoituksiin. 

Meidän kaikkien velvollisuutena on varmistaa, että kolmansilla osapuolilla ei ole oikeudetonta pääsyä luottamukselliseen tietoon. Tietoja saa käyttää vain laillisiin liiketoimintatarkoituksiin ja lain vaatimalla tavalla. Odotamme samojen periaatteiden noudattamista myös liikekumppaneiltamme.

Lahjat ja vieraanvaraisuus

Lahjat ja vieraanvaraisuus ovat joissakin tapauksissa normaali osa liikesuhteiden rakentamista ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Monadin ohjeiden mukaan asianmukainen lahja saa olla arvoltaan vain nimellinen ja vieraanvaraisuuden tulee olla arvoltaan kohtuullista. 

On ehdottomasti kiellettyä ottaa vastaan, tarjota tai luvata lahjoja tai vieraanvaraisuutta, jotka saattaisivat vaikuttaa tai edes näyttää vaikuttavan päätöksentekoon. On tärkeää ymmärtää, että lahjoja ja vieraanvaraisuutta voidaan joissakin tapauksissa pitää korruptiona tai ne voivat synnyttää eturistiriitoja etenkin viranomaisten kanssa toimittaessa.

Lahjojen ja vieraanvaraisuuden on aina oltava lainsäädännön mukaisia, ja niille on oltava hyväksyttävä liiketoimintaperuste. Lahjojen ja vieraanvaraisuuden osalta tulee noudattaa avoimuuden periaatetta, ja niiden tulee olla oikeassa suhteessa Monadin liiketoimintaan kyseisessä yhteydessä. 

Monadin henkilöstö ei saa hyväksyä tai tarjota näiden periaatteiden vastaisia lahjoja tai vieraanvaraisuutta. Lahjat ja vieraanvaraisuus eivät saa koskaan sisältää käteistä, rahansiirtoa tai niihin rinnastettavaa etua.

Korruption kielto ja väärinkäytösten ehkäisy

Edistämme liiketoimintaamme ja sen kasvua omien saavutustemme kautta, emme laittomin tai epäeettisin keinoin. Emme hyväksy korruptiota missään muodossa. Korruptiolla tarkoitetaan yleisesti henkilökohtaisen edun tai liiketoimintaedun saamista asiattomin tai laittomin keinoin tai tällaisen toimenpiteen yritystä. 

Korruptioon voi liittyä epäasiallisia maksusuorituksia, kuten liian suuria palkkioita, hyvityksiä tai muita aiheettomia maksuja, matkakulujen korvaamista tai lahjoituksiin tai sponsorointiin liittyviä epäasiallisia pyyntöjä. Myös lahjoja ja vieraanvaraisuutta voidaan joissakin tapauksissa pitää korruptiona.

Lahjonta on korruption yleisin muoto. Henkilöstömme tai meitä edustavat tahot eivät saa koskaan tarjota tai vastaanottaa etuja, joiden tarkoituksena on tai voi vaikuttaa olevan suostutella joku toimimaan edun tarjoajan oman tai Monadin edun mukaisesti tai pyrkiä muutoin vaikuttamaan päätöksentekoon.

Kaikenlainen vilpillinen toiminta on kiellettyä Monadissa. Tällä tarkoitetaan väärinkäytösten sekä epärehellisen toiminnan eri muotoja, kuten huijaamista, perusteettomia vaatimuksia ja väärennettyjä laskuja sekä tärkeiden tosiasioiden pimittämistä ja asiakirjojen väärentämistä.

Väärinkäytösten tavoitteena on yleensä rahan tai muiden taloudellisten etujen tai palvelujen oikeudeton saaminen. Monadin henkilöstöllä on velvollisuus toimia lahjomattomasti ja pitää henkilökohtaiset raha-asiat täysin erillään Monadin raha-asioista. 

Todenmukaiset taloudelliset tiedot ja rahanpesun estäminen

Taloudelliset ja ei-taloudelliset tiedot on esitettävä todenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Vilpillisenä toimintana voidaan pitää esimerkiksi liiketoimien epätarkkaa kirjaamista sekä harhaanjohtavan tiedon antamista tai muiden rohkaisemista tai painostamista harhaanjohtavan tiedon antamiseen. 

Kaikki taloudelliset tiedot on kirjattava tarkasti ja oikea-aikaisesti kirjanpitoon lainsäädännön sekä taloudellista raportointia koskevien Monadin ohjeiden mukaisesti. Myös verot ja verojen kaltaiset maksut on raportoitava ja maksettava lainsäädännön mukaisesti ja oikea-aikaisesti.

Monad noudattaa soveltuvaa rahanpesuun liittyvää lainsäädäntöä. Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisesta toiminnasta saadun rahan tai omaisuuden alkuperän peittämistä niin, että ne näyttävät tulevan laillisesta lähteestä.

Reilu kilpailu

Monadin liiketoiminta perustuu reiluun kilpailuun. Kilpailulainsäädäntö kieltää kilpailua rajoittavat sopimukset ja muut käytännöt. Monad yrityksenä tai henkilöstö eivät saa osallistua kartelleihin. 

Ei-julkisesta tiedosta saa keskustella ja sitä saa vaihtaa kilpailijoiden kanssa vain päivittäisen liiketoiminnan ja lainsäädännön sallimissa rajoissa. Annamme asiakkaidemme ja jakelijoidemme kilpailla vapaasti omilla markkinoillaan. 

Kilpailulainsäädännön rikkomisella on merkittävä negatiivinen vaikutus Monadin maineeseen ja liiketoimintaan, ja sillä voi olla myös rikosoikeudellisia seuraamuksia osallisille. Teemme hintoja ja kauppaehtoja koskevat päätökset ja muut liiketoimintapäätökset itsenäisesti.