Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste.

Käsittelemme ja suojaamme henkilötietoja asetusten ja lakien mukaisesti. Tähän tietosuojaselosteeseen olemme koonneet tietojen käsittelyn periaatteet ja toimintatavat, joita noudatamme. Päivitämme tietosuojaselostetta aina tilanteen vaatiessa. 

Päivitetty viimeksi 24.11.2021. 

1. Rekisterinpitäjä

Monad Oy (2850261-9)

Hatanpään valtatie 24 (Dynamo Business Park)
33100 Tampere

2.Rekisteriasioiden yhteystieto

[email protected]

3.Rekisterin nimi

Monad Oy:n asiakas-, markkinointi- ja työnhakijarekisteri

4.Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella. Suostumuksia ovat esimerkiksi liittyminen Monad Oy:n uutiskirjeen tilaajaksi, ilmoittautuminen tapahtumaan, Monadin tuottamien sisältöjen lataaminen tai tietojen syöttäminen lomakkeisiin. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn halutessaan ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetuilla yhteydenottotavalla (kohta 2: yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa).

Käsittelemme henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja asiakaspalveluun liittyvä yhteydenpito.
 • Rekrytointeihin ja työhakemusten käsittelyyn liittyvä viestintä ja prosessit.
 • Rekisterinpitäjän palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tarkoitukset (esimerkiksi palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, toteuttaminen ja markkinointi).
 • Laskutus
 • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän velvollisuuksien sekä oikeuksien toteuttaminen.
 • Monadin verkkosivuilla ja kanavissa tapahtuvaan käyttäytymiseen perustuva uudelleenmarkkinointi.

Oikeusperusteita henkilötietojen käsittelyyn ovat tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, suostumus, sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys voi muodostua esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

5.Rekisterin tietosisältö

Keräämme alla kuvattuja henkilötietoja. Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti vain henkilöltä itseltään. Lisäksi tietoja voidaan kerätä evästeiden avulla verkkosivustomme käytön perusteella (lue lisää evästekäytännöistämme kohdassa ”Evästeiden käyttö”).

Työnhakijat ja rekrytointiprosessin yhteydessä käsiteltävät tiedot: 

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite ja kotipaikkakunta
 • Nykyinen työnantaja
 • Koulutus- ja työhistoria
 • Taidot ja ammatillinen osaaminen
 • LinkedIn ja Github profiilin julkiset tiedot
 • CV:n tai portfolion kautta jaetut tiedot ja muut annetut tiedot ja liitteet
 • Mahdollisesti annettujen suosittelijoiden tiedot

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

 • Etu- ja sukunimi
 • Asiakas- tai kumppaniyrityksen tiedot yhteystietoineen
 • Henkilön asema ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot (tiedot asiakaspalautteista ja osallistumiset tilaisuuksiin sekä uutiskirjeiden tilaukset)
 • IP-osoite

Muut kontaktit

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Organisaation nimi yhteystietoineen
 • Maa
 • Henkilön asema ja yhteystiedot
 • IP-osoite
 • Muut meille vapaaehtoisesti annetut tiedot (esimerkiksi LinkedIn-profiilin tiedot)

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti henkilötiedot, joita tallennamme saamme seuraavista tietolähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi
 • Rekisteröidyltä itseltään osana työnhakua ja rekrytointia
 • Rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana
 • Julkisista tai avoimesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri)
 • Rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, yhteistyö- tai muussa sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta

7.Tietojen luovutus, siirtäminen ja suojaaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja lähtökohtaisesti organisaation ulkopuolelle. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa.

Käsittelemme rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luottamuksellisina. Monad Oy:n käyttäjät ovat sitoutuneet käsiteltävien tietojen salassapitoon sekä noudattamaan Monad Oy:n tietoturvaohjeistuksia. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa tekniseen toteuttamiseen luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Mikäli ulkoistamme henkilötietojen käsittelyä kolmansille osapuolille, teemme tietosuojalainsäädännön edellyttämät sopimukset kyseisten kolmansien tahojen kanssa varmistaaksemme, että henkilötietojen käsittely noudattaa tätä tietosuojaselostetta sekä sovellettavia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä.

8.Tietojen siirto EU- tai EFTA-alueiden ulkopuolelle

Työnhakijoita, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja muita kontakteja koskevia tietoja käsitellään EU/EFTA-alueen ulkopuolella sijaitsevien palveluntarjoajien toimesta. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Aina jos ja kun tietoja luovutetaan tai siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme sopimuksin ja/tai lainsäädännön edellyttämällä tavalla, että luovutus tai siirto tapahtuu sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti siten, että luovutettavien tai siirrettävien henkilötietojen riittävän tietosuojan taso on varmistettu. 

9.Tietojen säilytysaika

Käsittelemme henkilötietoja sen ajan puitteissa, johon meillä on lakisääteinen oikeus tai velvollisuus.

10.Evästeiden käyttö (cookies)

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetusten kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Käytämme seuraavia evästeitä verkkosivustollamme:

 • Hubspot. Käytämme Hubspotin palveluita verkkosivujemme kävijäiden seurantaan, lomakkeiden toiminnallisuuksiin, chatiin ja markkinoinnin automaatioon. Lisätiedot Hubspotin evästeistä löytyvät täältä.
 • Google Analytics. Seuraamme Google Analyticsin avulla verkkosivustomme käyttöä ja liikennettä. Lisätiedot Google Analyticsista löytyvät täältä ja Googlen palveluista yleisesti täältä.
 • Leadfeeder. Käytämme Hubspotin palveluita verkkosivujemme kävijäiden seurantaan. Leadfeederin evästeiden lisätiedot löytyvät täältä

11.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Henkilöllä on oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.